Onze methode: cogNIAM®

Semantiek, data, regels en processen in kaart.

Informatieanalyse met cogNIAM

cogNIAM® staat voor Cognition enhanced Natural language Information Analysis Method. Dat klinkt ingewikkeld, maar zo ingewikkeld hoeft het niet te zijn. In organisaties is meer kennis voorhanden dan vaak wordt herkend. Simpelweg omdat die kennis versnipperd is en verstopt zit in systemen, processen, documenten en hoofden van mensen.

De methode achter onze producten en diensten uitgelegd.

Als informatie binnen een organisatie niet goed is vastgelegd, ontstaan er communicatiefouten. Deze kunnen heel kostbaar zijn. Een voorbeeld:

Een organisatie produceert een eindproduct. Dit eindproduct vergt vakmanschap en specifieke materialen. Eén stap in het proces is het bevestigen van een onderdeel aan het eindproduct. Voor deze stap moeten echter speciale schroeven gebruikt worden anders is het eindproduct waardeloos. Deze kennis, dat je voor deze stap in het proces speciale schroeven nodig hebt, staat in de handleiding achteraan in de boekenkast. De meeste medewerkers kennen dit proces echter als hun broekzak en hebben deze handleiding niet meer nodig. De kennis zit in hun hoofd. Vervolgens voert een nieuwe medewerker het proces voor het eerst alleen uit. Hij heeft de handleiding echter nooit gezien en gebruikt gewone schroeven.

Dit is een voorbeeld van kennisverspilling. De kennis is niet goed geborgd en zit veelal in de hoofden van mensen. cogNIAM is een informatieanalysemethode die kennisverspilling tegengaat. cogNIAM legt processen, regels, data en semantiek vast en ook de koppelingen hiertussen zijn onderdeel van de methodiek. De fout in het voorbeeld zou met cogNIAM voorkomen kunnen worden.

Wanneer cogNIAM toegepast zou zijn, zou het gegeven voor dit eindproduct zijn speciale schroeven nodig en de bijbehorende processtap gekoppeld zijn. De nieuwe medewerker had de stap niet kunnen uitvoeren zonder dit gegeven tegen te komen. Daarnaast zijn de begripsdefinities vastgelegd van de begrippen eindproduct, onderdeel, speciale schroef en gewone schroef. Alle kennis is geborgd en bekend bij alle betrokkenen. Het kan niet meer fout gaan.

Daarnaast zit samenwerking met domeinexperts van de organisatie ingebakken in cogNIAM. Bij cogNIAM zitten analisten niet maanden afgesloten in een hok een informatiemodel te bouwen. cogNIAM garandeert dat analisten concrete voorbeelden laten valideren door domeinexperts van de organisatie zelf.

Informatieanalyse met cogNIAM levert een geïntegreerde kennisoplossing. Processen, regels, semantiek en data zijn niet meer losstaande onderdelen, maar een samenhangend geheel.

Semantiek, data, bedrijfsregels en processen in kaart.

Onze cogNIAM® methode structureert, borgt én legt verbanden tussen semantiek, data, regels en processen in uw organisatie. Zo wordt verspilling van kennis, tijd en geld voorkomen. cogNIAM is dé manier om de samenhang van kennis – binnen uw organisatie of tussen uw en een andere organisatie – helder te maken. Het biedt u de mogelijkheid om informatie systeemonafhankelijk te identificeren, analyseren, structureren en borgen, zodat er veel doelgerichter en flexibeler kan worden gewerkt. Dankzij de brede toepasbaarheid van de methode kan iedereen vanuit eenzelfde referentiekader eenvoudige vaardigheden en voorschriften aanleren en gebruiken. Door bovendien op een systematische wijze concrete voorbeelden te geven en kennis te ontsluiten, wordt snel tot de kern van de zaak doorgedrongen en ontstaat een scherpe kijk op oplossingen. Organisaties verkrijgen vlot eenduidige en reproduceerbare resultaten. De methode is daarin zeer zorgvuldig. Nauwkeurig. En vooral heel duidelijk en eenduidig. Het sluit het hebben van meerdere interpretaties uit. Aanwezige kennis is nog maar voor één uitleg vatbaar en minimaliseert structureel fouten. Het verbetert de communicatie zowel intern als extern. Een tweede voorbeeld:

Bij een verandering in wetgeving over de hypotheekrenteaftrek, heeft dat gevolgen voor veel aspecten in een organisatie zoals bijvoorbeeld een bank. Niet alleen moet de juridische afdeling een impact- en risicoanalyse maken, maar ook Product Development moet aan de slag om aanpassingen te realiseren, Operations moet bedenken hoe processen na de verandering eruit komen te zien, IT moet aan de slag om programma’s aan te passen en data helder beschikbaar te maken, HR regelt nieuwe opleidingen en Marketing moet zorgen dat met de klant gecommuniceerd wordt. Het MT moet op basis van alle voor hen beschikbare informatie besluiten nemen. Echter daarin schuilt het gevaar. Want iedereen denkt vanuit zijn eigen perspectief. Vanuit eigen definities. En eigen verantwoordelijkheden. En vooral vanuit zijn eigen taal. Medewerkers praten nogal eens langs elkaar vanuit hun eigen perspectieven en kennis is niet gelinkt aan wet- en regelgeving.

Het kennismolecuul

Wij brengen het kenniskapitaal van uw organisatie in kaart door middel van analyse van de vier onderdelen uit het kennismolecuul

Semantiek is de kunst van het toekennen van betekenis. Dit is essentieel bij het werken met data, regels en processen. Toch is het vaak een ondergeschoven kind. Misschien wordt er ergens een lijst met begrippen gemaakt, maar deze is dan nergens aan gekoppeld.

Wij bij PNA vinden het belangrijk dat je begrippen niet alleen maar in een lijst zet. Er moet ook structuur inzitten. In begrippen kun je refereren naar andere begrippen. Begrippen koppel je ook aan data-elementen, regels en processen. Op deze manier is de betekenis altijd toegankelijk en kun je garanderen dat iedereen in de organisatie weet wat een bepaald begrip betekent.

Ook aan begripsdefinities stellen wij hoge eisen. Wij hanteren strenge criteria voor begripsdefinities waardoor deze gegarandeerd eenduidig en duidelijk zijn.

Lees ook het artikel: Semantics – what does it mean?
Workshop: Fact Based Modeling

We leven in een kenniseconomie en een kenniseconomie is gebouwd op data. Data zonder context hebben echter geen waarde. Daarom is het van belang om data goed te structureren en te managen. Bij PNA zijn we hier dagelijks mee bezig.

Met context is het ook mogelijk om data voor iedereen begrijpelijk te maken. Een tabel met nummertjes zonder kwalificaties is moeilijk te begrijpen voor een leek. Omdat we bij PNA data consistent structureren is het mogelijk om deze data uit te drukken in natuurlijke taal die voor iedereen begrijpelijk is. Wij koppelen betekenis aan data.

Naast het koppelen van betekenis aan data controleren wij data ook met regels. Met regels bepalen welke data waar mogen voorkomen en hoe nieuwe data wordt afgeleid of opgehaald. Wanneer data worden opgehaald of afgeleid kunnen we ook aangeven door het koppelen van data aan het proces. Data management bij PNA is klaar voor de kenniseconomie van de toekomst.

Lees ook het artikel: Kennis, data en informatie – wat is het verschil?
Workshop: Fact Based Modeling

Regels zijn onmisbaar in een wereld die om data draait. Je wil bijvoorbeeld niet dat het mogelijk is dat je voor één persoon twee geboortedatums kan vastleggen. Regels zorgen dat je data correct en consistent blijven. Ook kun je met regels bepalen hoe nieuwe gegevens afgeleid worden uit bestaande gegevens, denk hierbij aan berekeningen of logische bepalingen. Daarnaast kun je met regels ook bepalen wanneer in het proces bepaalde informatie opgehaald wordt.

Er zijn meerdere standaarden voor het modelleren van regels. Als lid van OMG (Object Management Group) houdt PNA zich bezig met innovaties binnen regelanalyse. Onze ervaren regelanalisten helpen met het ontwikkelen van wereldstandaarden zoals DMN (Decision Model and Notation).

De connectie tussen de pijlers van kennis is voor ons zeer belangrijk. Regels hebben altijd betrekking op data. Ook worden regels aangeroepen op specifieke plekken in een proces. De semantische betekenis van alle begrippen die gebruikt worden om regels te beschrijven moet bekend zijn.

Lees ook het artikel: Business Rules
Workshop: Decision Model and Notation

Processen vormen de kern bij veel organisaties. PNA staat als lid van OMG vooraan wat betreft innovaties in procesanalyse. PNA werkt actief mee aan de standaard BPMN 2.0. Ook heeft PNA een best practice voor BPMN waarmee processen makkelijk en overzichtelijk gemodelleerd kunnen worden.

PNA beschouwt processen niet als losstaand. Processen gebruiken data en zijn onderhevig aan regels. Ook zijn er begrippen nodig om een proces te beschrijven en om deze te begrippen te begrijpen, zijn begripsdefinities noodzakelijk.

Wij leggen bijvoorbeeld vast welke data nodig zijn voor een processtap of welke data deze oplevert. Ook beslisregels, bijvoorbeeld gemodelleerd met DMN, kunnen gekoppeld worden aan een processtap.

Lees ook het artikel: Processen in kaart
Workshop: BPMN 2.0

cogNIAM, het volledige kennismolecuul in kaart

Wilt u cogNIAM toepassen binnen uw organisatie? Dan is de workshop cogNIAM wellicht een goede introductie. U leert verbanden te leggen tussen proces, data, regels en semantiek volgens de PNA ‘best practices’, zodat u een integraal zicht heeft op uw kennis.