Privacyverklaring PNA

Dit is de privacyverklaring van Nijssen Adviesbureau voor Informatica B.V., bekend onder de handelsnamen PNA en PNA GROUP, en de dochterondernemingen van Nijssen Adviesbureau voor Informatica B.V. zijnde PNA B.V., PNA Products B.V., PNA ActiveMedia B.V. en PNA Ventures B.V. (gezamenlijk ‘PNA’, ‘PNA Group’, ‘wij’, ‘ons’).

PNA verwerkt persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring willen wij u over deze verwerking duidelijk en transparant informeren. Lees deze informatie aandachtig door zodat u begrijpt waarom en hoe wij persoonsgegevens verwerken en wat uw rechten daarbij zijn.

Wij gebruiken bepaalde woorden in deze privacyverklaring. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres en woonplaats, maar ook uw telefoonnummer en e-mailadres.
 • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is als volgt opgebouwd

 1. Van wie verwerkt PNA persoonsgegevens?
 2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?
 3. Waarvoor verwerkt PNA persoonsgegevens?
 4. Verwerkt PNA ook bijzondere persoonsgegevens?
 5. Hoe gaat PNA met mijn persoonsgegevens om?
  Bewaartermijn persoonsgegevens. PNA websites: cookiebeleid, logging, links, beveiliging. Minderjarigen. Toepasselijk recht.
 6. Welke rechten heb ik bij verwerking van mijn persoonsgegevens door PNA? Hoe oefen ik mijn rechten uit?
 7. Waar kan ik terecht met een mededeling, verzoek, vraag of klacht?
 8. Kan PNA dit document wijzigen?

1. Van wie verwerkt PNA persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad en bij de uitvoering van onze dienstverlening. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:
 • Vertegenwoordigers en medewerkers van klanten.
 • Mensen die interesse tonen in onze producten en diensten.
 • Bezoekers van een van de PNA websites.
 • Cursisten.
 • Sollicitanten.
 • PNA medewerkers.
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.
 • Persoonsgegevens aanwezig in bestanden die wij in het kader van contractueel afgesproken dienstverlening op een voorgeschreven wijze verwerken.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alle onderdelen van PNA verwerken persoonsgegevens. In sommige situaties werken we bij de uitvoering van onze dienstverlening en onze bedrijfsvoering op basis van een wettelijke grondslag of een overeenkomst, samen met andere organisaties of bedrijven. Het bepalen wie verantwoordelijk is voor het verwerken van persoonsgegevens is bij wet geregeld. De uitkomst is afhankelijk van de situatie. Het kan dus zijn dat PNA niet de verwerkingsverantwoordelijke is.

PNA is verwerkingsverantwoordelijke wanneer wij het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vaststellen. Ter illustratie: dit is in de voorbeelden van punt 1. Van wie verwerkt PNA persoonsgegevens? het geval voor alle voorbeelden behalve ‘Persoonsgegevens aanwezig in bestanden die wij in het kader van contractueel afgesproken dienstverlening op een voorgeschreven wijze verwerken’.

Wij begrijpen dat dit een lastig stukje is en maken het u graag inzichtelijk. Wilt u weten wie verantwoordelijk is voor persoonsgegevens van u die PNA verwerkt? Neem dan contact op zoals hierna beschreven in punt 7. Waar kan ik terecht met een mededeling, verzoek, vraag of klacht?

3. Waarvoor verwerkt PNA persoonsgegevens?

 Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Om een relatie met u te kunnen aangaan.
Bijvoorbeeld: U wil een product of een dienst van ons afnemen. Dan hebben wij uw persoonsgegevens nodig.

b. Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren.
Als u klant bij ons bent, willen wij u goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden. Als u ons belt dan worden uw naam, eventuele bedrijfsgegevens, de datum/tijd en voor wie u belt, geregistreerd voor kwaliteitsbewaking en procesverbetering. Wij kunnen ook opnamen vastleggen, bijvoorbeeld van een analysesessie via telefoon, beeldverbinding en/of chat. Dit doen wij om de door u gegeven informatie te borgen. Hiervoor vragen wij altijd eerst expliciet uw toestemming.

c. Om uw en onze belangen te beschermen.
Denk hier bijvoorbeeld aan het beschermen van de door u aan ons toevertrouwde persoonsgegevens met behulp van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en onbedoelde wijziging zo klein mogelijk te maken. In dat kader worden bijvoorbeeld persoonsgegevens opgenomen in logbestanden voor detectie en preventie.

d. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten.
Om u goed van dienst te blijven zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een vraag stelt over een product.

e. Voor promotie- en marketingdoeleinden.
Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor promotie of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuw product dat mogelijk interessant voor u is of om beter op uw wensen te kunnen inspelen. Wilt u niet benaderd worden voor commerciële doeleinden? Neem dan contact op zoals hierna beschreven in punt 7. Waar kan ik terecht met een mededeling, verzoek, vraag of klacht?

Wij kunnen uw gebruik van onze websites koppelen aan de informatie die bij ons over u bekend is om onze dienstverlening te verbeteren. Wij kunnen de persoonsgegevens die wij van u hebben vastgelegd ook gebruiken in analyses eveneens met het doel om de dienstverlening aan u verbeteren.

Voor het versturen van nieuwsbrieven maakt PNA gebruik van de email-serviceprovider Mailchimp. Hierdoor zien wij bijvoorbeeld hoe vaak een bepaald artikel wordt aangeklikt. Deze informatie gebruiken wij om onze nieuwsbrieven nog beter op u af te kunnen stemmen. Zolang uw inschrijving duurt zijn uitsluitend de voor de nieuwsbrief noodzakelijke gegevens bij Mailchimp bekend. Mailchimp is gevestigd in de US en gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. Op basis daarvan is het toegestaan persoonsgegevens met Mailchimp te delen. PNA heeft met Mailchimp een modelcontract (verwerkersovereenkomst) afgesloten op basis van artikel 26, lid 4 van de Europese richtlijn nr.95/46/EG. Dit alles houdt o.a. in dat Mailchimp aan de wettelijke beveiligingsverplichtingen voldoet en dat de opgeslagen gegevens alleen in opdracht van PNA gebruikt mogen worden.

f. Om overeenkomsten met leveranciers en zakelijke klanten aan te gaan en uit te voeren.
Als u voor uw werk contact heeft met ons kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen of om u toegang te kunnen geven tot onze kantoren.

g. Om wettelijke verplichtingen na te komen.
PNA is verplicht om op basis van bepaalde wet- en regelgeving hierin vastgestelde persoonsgegevens te verwerken. Denk bijvoorbeeld aan wetgeving op het gebied van belastingen of voor het aangaan en uitvoeren van een arbeidsovereenkomst.

h. Voor onze bedrijfsvoering.
Voor de dagelijkse uitvoering, bewaking en het management van onze bedrijfsprocessen zijn persoonsgegevens noodzakelijk. Denk bijvoorbeeld aan de registratie van de persoonsgegevens van al onze relaties (zoals klanten, medewerkers, cursisten, sollicitanten, leveranciers) om hiermee te kunnen communiceren.

i. Voor archiefdoeleinden.
Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de persoonsgegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de persoonsgegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

De rechtvaardiging van bovenstaande doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken baseert op minstens één van de op de volgende rechtsgrondslagen:

 • Als voorbereiding op of voor de uitvoering van een overeenkomst (doelen a, b, f, g).
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting (doelen c, g, i).
 • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen (alle doelen). Toelichting: het gaat hier om het verwerken van persoonsgegevens bij het uitvoeren van taken die verband houden met bedrijfsactiviteiten.
 • Omdat u mogelijk toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. 

4. Verwerkt PNA ook bijzondere persoonsgegevens?

 Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens, religieuze overtuigingen, biometrische gegevens voor de unieke identificatie van een persoon of gegevens betreffende ras. De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is verboden. Hierop zijn echter onder specifieke voorwaarden een aantal uitzonderingen onder andere:
 • U geeft uitdrukkelijke toestemming of u heeft de persoonsgegevens waarop de verwerking door PNA betrekking heeft openbaar gemaakt.
 • De verwerking door PNA is noodzakelijk in het kader van de uitvoering van regels op het gebied van arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Bijvoorbeeld in het kader van een arbeidsovereenkomst.
 • De verwerking door PNA is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen. Bijvoorbeeld: u verliest het bewustzijn op een PNA locatie en er moeten gezondheidsgegevens verstrekt worden aan hulpverleners.

PNA verwerkt bijzondere persoonsgegevens voor de bedrijfsvoering en om wettelijke verplichtingen na te kunnen komen, aangezien wij o.a. uitvoering geven aan arbeidsovereenkomsten en bedrijfshulpverlening. Wij verwerken verder alleen bijzondere persoonsgegevens wanneer dit wettelijk toegestaan en noodzakelijk is. Ook als u ons vraagt om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of deze persoonsgegevens zelf openbaar maakt, zullen wij de noodzakelijkheid voor het verzamelen hiervan afwegen.

5. Hoe gaat PNA met mijn persoonsgegevens om?

PNA neemt de bescherming en privacy van uw persoonsgegevens heel serieus. Wij hebben daarom één informatiebeveiligingsbeleid opgesteld met een privacybeleid dat geldt voor alle onderdelen van PNA.

PNA zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die aan ons zijn toevertrouwd te beveiligen in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Deze maatregelen moeten onder andere misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen gaan. Als u denkt dat uw gegevens toch niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op zoals hierna beschreven in punt 7. Waar kan ik terecht met een mededeling, verzoek, vraag of klacht?

Binnen PNA kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en zijn geïnformeerd over het belang van bescherming van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens kunnen tussen de onderdelen van PNA worden uitgewisseld. Maar alleen wanneer dit verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Gegevens waar uw identiteit mee is vastgesteld kunnen bijvoorbeeld ook gebruikt worden door een ander onderdeel van PNA waar u zaken mee wilt gaan doen.

Wij zullen nooit uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is, bijvoorbeeld in het kader van het betalingsverkeer of ter voorkoming van misdrijven. De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan vertrouwde derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de in punt 3. Waarvoor verwerkt PNA persoonsgegevens? beschreven doeleinden. Een derde partij kan alleen onze opdracht krijgen als deze minstens ten aanzien van persoonsgegevens geheimhouding garandeert en aantoonbaar passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft genomen die aansluiten op die van ons.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verwerkt dan wel op grond van de wet is vereist. De bewaartermijn is daarmee afhankelijk van de situatie. Indien u persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd. Wilt u voor een bepaalde situatie meer weten over de bewaartermijn van uw persoonsgegevens bij PNA, neem dan contact met ons op zoals hierna beschreven in punt 7. Waar kan ik terecht met een mededeling, verzoek, vraag of klacht?

PNA websites: cookiebeleid, logging, links, beveiliging
De meeste websites van PNA, waaronder pna-group.com, maken gebruiken van cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Een cookie is een klein bestand met daarin informatie over uw bezoek dat door de website wordt aangemaakt en op uw computer wordt opgeslagen.

Voor het plaatsen van cookies hoeft niet altijd toestemming te worden gevraagd. Cookies waarvoor dat niet hoeft, zijn:

 1. Cookies die nodig zijn om de communicatie uit te voeren.
 2. Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor een door de gebruiker gevraagde dienst (bijvoorbeeld een cookie die nodig is een bestelling af te handelen of om in te loggen).
 3. Cookies die tot doel hebben om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en/of effectiviteit van een geleverde dienst (bijvoorbeeld een website).

Deze cookies worden aangeduid als functionele cookies (1 en 2) of niet-privacygevoelige analytische cookies (3). Voor alle andere cookies zoals tracking cookies (deze kunnen u persoonlijk identificeren en volgen) geldt dat uw toestemming nodig is voordat deze worden geplaatst.

De websites van PNA gebruiken:

 • Functionele cookies om de website goed te laten werken, bijvoorbeeld om uw voorkeuren te onthouden of om te onthouden of u bepaalde informatie al heeft ingevuld.
 • Niet privacygevoelige analytische cookies om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen, zoals bezoekersaantallen, veelbekeken pagina’s en zoekopdrachten. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren.

De met deze cookies verzamelde gegevens kunnen niet gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren en worden niet voor een ander doel dan aangegeven gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Voor het plaatsen van deze cookies hoeft zoals hiervoor uitgelegd geen toestemming te worden gevraagd. Indien gewenst kan de actuele lijst met cookienamen en hun doel voor een specifieke website opgevraagd worden door contact met ons op te nemen zoals hierna beschreven in punt 7. Waar kan ik terecht met een mededeling, verzoek, vraag of klacht?

Als u niet wilt dat er cookies worden geplaatst, kunt u het gebruik van cookies weigeren via de instellingen of opties van uw browser. Merk op dat PNA websites dan benaderbaar blijven maar dat het bij uitzondering mogelijk is dat daarna sommige onderdelen van een website niet meer correct kunnen worden gebruikt. U moet de instellingen van elke browser op elke computer afzonderlijk aanpassen. Raadpleeg indien nodig voor de browser en de versie hiervan die u gebruikt een externe website met meer informatie hierover.

De webservers van PNA loggen sessie-informatie waaronder: de bezochte pagina’s, de duur van het bezoek, type apparatuur en software (device, browser, besturingssysteem), zoektermen en het IP adres (de herleidbaarheid hiervan kan beperkt worden door de laatste cijfergroepen van elk IP adres te anonimiseren). Deze logging is alleen voor interne verwerking en wordt regelmatig geanalyseerd op verbeterpunten en verder op technische aspecten met als doel om actueel te blijven met betrekking tot de te ondersteunen browsers en technieken, en mogelijk geanalyseerd bij technische problemen. Daarnaast maakt deze logging onderdeel uit van de beveiligsmaatregelen bij de detectie en preventie van ongewenst activiteiten.

PNA websites en documenten kunnen links (verwijzingen) bevatten naar (delen van) externe websites. Zo bevat pna-group.com links naar onder andere Google, de Object Management Group, LinkedIn, BOL, Wikipedia en diverse partners van PNA. Op de via deze externe websites aangeboden informatie, cookies, producten of diensten en op de toegankelijkheid van deze externe websites heeft PNA geen invloed. Deze privacyverklaring is daarom niet van toepassing op deze externe websites. PNA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele verwerking van uw persoonsgegevens door externe websites. Het gebruik van deze externe websites is voor uw eigen risico. Wij adviseren daarom altijd voor gebruik van een externe website de privacyverklaring van de externe website (indien aanwezig) te raadplegen. PNA heeft tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om een passende bescherming mogelijk te maken voor persoonsgegevens die via een PNA website worden verwerkt. Niettemin kunnen op internet gebaseerde gegevenstransmissies veiligheidslacunes hebben zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is het eenieder vrij om schriftelijk of telefonisch persoonsgegevens aan ons te verstrekken door contact met ons op te nemen zoals hierna beschreven in punt 7. Waar kan ik terecht met een mededeling, verzoek, vraag of klacht?

Minderjarigen
Wij hechten grote waarde aan de noodzaak tot privacy van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) en moedigen ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers aan om een actieve rol te spelen in de online activiteiten en interesses van hun kinderen.

De PNA websites hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van minderjarigen. Als u als ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger verneemt dat uw minderjarig kind, zonder uw schriftelijke toestemming, via een PNA website of op een andere wijze, persoonsgegevens met ons heeft gedeeld en dit ongewenst is, verzoeken wij u contact met ons op te nemen zoals hierna beschreven in punt 7. Waar kan ik terecht met een mededeling, verzoek, vraag of klacht?

Indien wij er zelf achter komen dat een minderjarig kind zonder schriftelijke toestemming van ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger, via een PNA website of op een andere wijze, persoonsgegevens met ons heeft gedeeld dan zullen wij deze persoonsgegevens verwijderen.

Toepasselijk recht
PNA is gevestigd binnen Nederland in de EU en heeft geen vestigingen buiten Nederland. Op de verwerking van persoonsgegevens door PNA is daarom van toepassing de officiële Nederlandse vertaling van de Europese privacywetgeving en de nadere invulling van specifieke bepalingen in relatie hiermee door het Nederlands recht. In het bijzonder betreft het: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). Wilt u hierover meer weten raadpleeg dan: httpss://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving.

6. Welke rechten heb ik bij verwerking van mijn persoonsgegevens door PNA?

 U heeft diverse rechten om zeggenschap uit te oefen op de verwerking van uw persoonsgegevens:
 
 • Het recht op informatie over de verwerkingen.

U heeft het recht om te weten wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en waarom. Onder andere deze privacyverklaring is een invulling van dit recht. Ook zullen wij u indien mogelijk informeren wanneer uw persoonsgegevens verder verwerkt worden voor een ander doel dan waarvoor deze zijn verzameld.

 • Het recht op inzage in uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om de persoonsgegevens die van u zijn verzameld in te zien. U krijgt daarvan dan één schriftelijke kopie of één kopie in een gangbare elektronische vorm (bijvoorbeeld PDF).

 • Het recht op correctie van de persoonsgegevens als deze niet kloppen.

Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om correctie van uw persoonsgegevens te vragen.

 • Het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’.

Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om uw gegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking onrechtmatig is.

Naast het recht op verwijdering heeft u, eveneens onder bepaalde omstandigheden, ook het recht om ‘vergeten te worden’. Dit recht ligt in het verlengde van het recht op verwijdering van gegevens. Het gaat dan om situaties waarin uw persoonsgegevens als onderdeel van een specifieke verwerking openbaar zijn gemaakt (bijvoorbeeld door deze online te zetten) en u wil deze laten wissen.

 • Het recht op beperking van de gegevensverwerking.

Dit recht houdt in dat u onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid krijgt om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk ‘stil te laten zetten’. De persoonsgegevens mogen dan alleen nog worden verwerkt met uw toestemming of van rechtswege.

 • Het recht op overdracht van uw persoonsgegevens (dataportabiliteit).

Het recht op overdracht van persoonsgegevens geeft u onder bepaalde omstandigheden het recht om een kopie in een gestructureerde , gangbare en machineleesbare vorm (CSV, JSON, XML et cetera) te krijgen van de persoonsgegevens die u heeft verstrekt en die via een geautomatiseerd procedé worden verwerkt. Het doel hiervan is uw zeggenschap over uw gegevens te vergroten en het mogelijk te maken dat u deze gegevens kan meenemen naar bijvoorbeeld een andere aanbieder.

 • Het recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking.

U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om bezwaar te maken tegen een specifieke verwerking van uw persoonsgegevens.

 • Het recht niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming waaronder profilering.

Profilering is het indelen van personen in categorieën (profielen) op basis van hun persoonsgegevens. Op basis van deze profielen kunnen vervolgens geautomatiseerde individuele besluiten worden genomen.

Wanneer persoonsgegevens worden gebruikt om tot een bepaalde beslissing te komen en deze beslissing is uitsluitend gebaseerd op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, dan is er sprake van geautomatiseerde individuele besluitvorming. Met andere woorden, bij geautomatiseerde individuele besluitvorming is er géén sprake van (noemenswaardige) menselijke tussenkomst zodat eventuele uitkomsten kunnen worden gecorrigeerd.

Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om niet onderworpen te worden aan deze enkel op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluiten en hierbij een ‘menselijke blik’ te vragen.

 • Het recht om voor een specifieke verwerking van persoonsgegevens met als rechtsgrondslag toestemming, de hiervoor gegeven toestemming in te trekken.

Wanneer een specifieke verwerking van uw persoonsgegevens als rechtsgrondslag toestemming heeft en u heeft hiervoor geïnformeerd, vrij en ondubbelzinnig toestemming gegeven aan PNA, dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit heeft geen invloed op de verwerkingen die plaats hebben gevonden vóór het intrekkingsmoment.

U kunt deze rechten alleen uitoefenen tegen de verwerkingsverantwoordelijke. Zoals in 2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? aangegeven is dat niet altijd PNA. Daarnaast geldt voor een aantal rechten dat deze alleen onder bepaalde omstandigheden uitgeoefend kunnen worden. Hiervoor geldt dat per situatie bepaald moet worden of het recht kan worden uitgeoefend of niet.

Als het recht redelijkerwijs kan worden uitgeoefend en PNA is de verwerkingsverantwoordelijke dan moeten wij hieraan gehoor geven. Er mogen geen kosten in rekening gebracht worden voor het uitoefenen van deze rechten, tenzij het gaat om onmogelijke, onevenredig veel inspanning vergende, onredelijke, ongegronde of buitensporige verzoeken (welke wij ook mogen weigeren).

Hoe oefen ik mijn rechten uit?
PNA wil u laagdrempelig de mogelijk bieden om uw rechten uit te oefenen. Verwerkt PNA persoonsgegevens van u dan kunt u een verzoek voor het uitoefenen van één of meer van uw rechten indienen door met ons contact op te nemen zoals beschreven in 7. Waar kan ik terecht met een mededeling, verzoek, vraag of klacht? U hoeft daarbij niet te weten of PNA de verwerkingsverantwoordelijke is en of uw verzoek voldoet aan de voorwaarden. 

Indien PNA niet de verwerkingsverantwoordelijke is dan zullen wij uw verzoek doorsturen naar de verwerkingsverantwoordelijke en u hierover informeren. PNA is daarna niet meer verantwoordelijk voor de afhandeling (maar kan hierbij wel een rol spelen). Indien PNA de verwerkingsverantwoordelijke is en delen van uw verzoek voldoen niet aan de voorwaarden dan zullen wij u hierover informeren.

Wij informeren u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek waarmee u uw rechten inroept. Eventueel kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. Over deze verlenging wordt u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek geïnformeerd.

Wanneer wij geen gevolg geven aan uw verzoek delen wij u dat uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek gemotiveerd mede.

7. Waar kan ik terecht met een mededeling, verzoek, vraag of klacht?

 In het PNA privacybeleid is voor een snelle en adequate afhandeling van alles wat u PNA wil mededelen of vragen inzake uw persoonsgegevens een centraal meldpunt vastgesteld. Contactgegevens centraal meldpunt: privacy@pna-group.com

Mocht u een verzoek hebben voor de uitoefening van uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens (zie punt 6. Welke rechten heb ik bij verwerking van mijn persoonsgegevens door PNA?) of mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen via het hierboven aangeven centrale meldpunt.

Communicatie via het centrale meldpunt heeft de voorkeur. Mocht dat niet mogelijk zijn dan is het ook mogelijk te schrijven of te bellen.

Contactgegevens PNA schrijven/bellen:
PNA
t.a.v. privacy
Postbus 408
6400 AK Heerlen
+31 (0) 88 777 0 444

Voor alle communicatie geldt dat wij aanvullende informatie van u kunnen vragen ter bevestiging van uw identiteit. Informatie wordt alleen telefonisch (mondeling) medegedeeld op voorwaarde dat uw identiteit met andere middelen is bewezen. Verzoeken en klachten worden uitsluitend schriftelijk (met inbegrip van e-mail) afgehandeld.

Komen wij er samen met u niet uit dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is in Nederland de toezichthouder op de naleving van de privacywetgeving. Een klacht bij de AP indienen kan via de website httpss://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ en dan bovenaan de knop ‘Klacht Indienen’.

8. Kan PNA dit document wijzigen?

 Deze privacyverklaring kan door PNA gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging. Als de verwerking van persoonsgegevens door PNA verandert, bijvoorbeeld door gewijzigde wet- en regelgeving, dan passen wij indien nodig de privacyverklaring hierop aan. Het is daarom aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze daar gepubliceerd zijn. De laatste wijziging is van 22-01-2020.

De meest recente versie van deze privacyverklaring vindt u altijd via:
www.pna-group.com/privacyverklaring/